Vi har flyttat!

Besök oss på vår nya adress stockholmsauktionsverk.se.

Stockholms Auktionsverk

Stockholms Auktionsverk etablerades 1674, vilket gör det till världens idag äldsta verksamma auktionshus. Epoker som barock, rokoko och gustavianskt har vi sålt sedan dessa var samtida.

Claes Rålamb

Stockholms Auktionsverk grundades 1674, på initiativ av friherre Claes Rålamb, dåvarande överståthållare i Stockholm. Vi är världens äldsta ännu verksamma auktionshus. Epoker som barock, rokoko och gustavianskt har vi sålt då dessa var samtida. Bland våra många bemärkta kunder genom seklerna kan nämnas Karl XI, Gustav III, Carl Michael Bellman, August Strindberg och Selma Lagerlöf.

Stockholms Auktionsverk är idag en av de ledande nordiska marknadsplatserna för konst, konsthantverk och äldre och modernare antikviteter. Vår verksamhet i Stockholm drivs från tre lokaler — Nybrogatan 32 på Östermalm, där våra stora kvalitets- och specialauktioner hålls, samt i Magasin 5 i Frihamnen och Slakthusgatan 22 vid Globen där vi driver våra onlineauktioner.

Stockholms Auktionsverk har filialer i Göteborg, Malmö, Helsingborg och Helsingfors varifrån våra kunder även kan bjuda vid våra auktioner.

Internationellt finns Stockholms Auktionsverk representerat i London, Paris, New York, Bryssel, Hamburg och Genève. Vårt nätverk av internationella kunder, handlare, samlare och andra kontakter är stort och ständigt växande.

I Stockholms Auktionsverk ingår även sedan 1995 den mycket populära Antikskolan, som varje år utbildar omkring 500 elever i olika områden inom konst, konsthantverk och antikviteter och som även arrangerar ett brett utbud av mycket uppskattade studieresor, föreläsningar och andra evenemang och aktiviteter.

Stockholms Auktionsverk kan betraktas som ett börsgolv för svensk och internationell kulturhistoria. Vår verksamhet bygger på förtroende, kunskap, tradition och personliga kontakter. I vår personalstyrka ingår omkring trettio välutbildade experter i olika specialområden , olika kulturer och historiska epoker inom konst, konsthantverk och antikviteter.

 

Historia

Ordet auktion kommer från det latinska ordet auctio och verbet augere, vilket betyder öka, stegra. Auktioner är en gammal form av handel som spelade en stor roll i Romarriket men som i modernare tid spred sig långsamt i Europa. Först mot slutet av 1500-talet omtalas auktioner skriftligt i Holland och då i första hand bokauktioner.

Till Sverige kom bruket att anordna auktioner tidigt. Några riktigt gamla skriftliga förordningar finns inte, men auktionsförfaranden finns antydda i en medeltida lag som Visby stadslag. Den äldsta säkert kända svenska auktionen hölls 1639 av akademiska konsortiet i Uppsala. 1664 hölls troligen den första bokauktionen i Stockholm.

Idén att inrätta en auktionskammare i Stockholm väcktes av överståthållaren friherre Claes Rålamb. Det var en tanke som i hög grad formats av Rålambs erfarenheter som chef för stadens exekutionsväsende, ett slags dåtida motsvarighet till Kronofogden. Hans vision var att skapa ett effektivt instrument för att säkerställa gäldenärers intressen i form av varor i de vanligt förekommande fall då "reda Penningar" saknades för att reglera skulder och krediter.

27 februari 1674 togs ärendet om inrättande av en auktionskammare i stadens regi upp för behandling vid magistratets session vid Stockholms Rådhus. Förslaget godkändes och samma dag utfärdades "Ordning över Auctions- och Adess-Cammaren i Stockholm Gjord av Hans Excellens Herr Överståthållaren samt Borgästare och Råd anno 1674". Denna ordning lade grunden till Stockholms Auktionsverk och blev vårt första reglemente.

Av denna historiska auktionsordning framgår tydligt just att ett av de viktigaste syftena med den nya inrättningen var att säkra kreditgivarens fordringar. Ordningen stipulerar att "man kan sina varor, enär så omtränger, uti hastighet, dock med gott fog, till reda pengar vända", samt att "en motvillig skuldenär icke må treskas med betalning". I ordningen föreskrivs vidare att auktionskammaren skall skötas av en bokhållare, en kassör och en vaktmästare vilka alla skall ha tillgång till varsin av tre nycklarna till förrådet med varor till försäljning, samt att dessa representanter skall finnas på plats mellan åtta och elva på förmiddagen, samt mellan två och fem på eftermiddagen.

Stockholms auktionskammares ursprungliga lokaler var inrättade på det som då var adressen Själagårdsgatan 19 (senare omdöpt till Skärgårdsgatan 100) i Gamla Stan, numera Tyska Brunnsplan 19. Här blev auktionerna från början stora folknöjen. De auktioner som hölls vid Stockholms Auktionsverk omfattade ända fram till modern tid alla tänkbara olika varor, från husgeråd och sidentyger till spannmål, skeppslaster, vin, virke och kreatur. Även guld, aktier och obligationer har köpts och sålts vid Stockholms Auktionsverk.

Sedan grundandet 1674 har Stockholms Auktionsverk flyttat sex gånger. 1790 flyttade auktionshuset från Skärgårdsgatan till Polusska huset på Myntgatan i Gamla Stan där det låg kvar till 1836, då flytten gick vidare till Birger Jarls torg på Riddarholmen. På Riddarholmen blev vi kvar ända till 1948, då vi flyttade till Bonnier-huset på Torsgatan och därifrån 1959 vidare till Nortullsgatan 6. 1977 var det dags för en ny flytt till City och Beridarebangatan, i de lokaler under Gallerian Hamngatan som många av våra kunder minns. 2002 flyttade vi till våra nuvarande lokaler på Nybrogatan 32 samt i Magasin 5 i Frihamnen.

Stockholms Auktionsverk hade fram till 1973 monopol på auktionsförfarande i Stockholms stad. Även auktioner som arrangerades av de konstauktionshus som växte fram på slutet av 1800-talet, som Bukowskis, Svensk-Franska, Björcks, Börjessons med flera förrättades genom Stockholms Auktionsverk. Efter monopolets avskaffande blev Stockholms Auktionsverk kvar i stadens ägo till 1993, då det övergick i privat ägo.

Många är de stora historiska gestalter som köpt och sålt varor på Stockholms Auktionsverk och som har spelat viktiga roller i vår historia genom seklerna. Karl XI, som var kung då Stockholms Auktionsverk grundades, sålde jaktgevär för 900 daler här. Att hans son Karl XII handlade här kan visserligen inte styrkas med skriftliga handlingar men att han visade starkt engagemang i Stockholms Auktionsverks verksamhet är väl dokumenterat, bland annat i ett berömt brev som krigarkonungen skrev i fält år 1700 från slagfältet vid Narva, där han tillstyrkte att sonen till en av auktionskammarens ursprungliga medarbetare skulle få tillstånd att driva verksamheten. En av höjpunkterna i Stockholms Auktionsverks tidiga historia var sedan när de erövrade trofékanonerna från Karl XII:s fälttåg såldes här efter kungens död. Senare utnyttjade vår store kulturkonung Gustav III sitt kungliga förköpsprivilegium då han köpte Rembrandts Kökspigan här. Många kända namn i den svenska historien har visat oss sitt förtroende, både som köpare och säljare, från kungar och drottningar till ledande kulturutövare, vetenskapsmän och affärsmän. Bland andra kan nämnas Carl Michael Bellman, Carl Gustaf Tessin, Carl von Linné, Ernest Thiel, August Strindberg samt Selma Lagerlöf. Ja, listan kan göras i stort sett hur lång som helst.

Så gott som samtliga kataloger från vår historia finns bevarade. I Stadsarkivet och i vårt eget arkiv fyller de många löpmeter. 2016 beslutade vi att enbart presentera våra kataloger online på vår hemsida.