Vi har flyttat!

Besök oss på vår nya adress stockholmsauktionsverk.se.

Ord- och teckenförklaringar till vinkataloger

Ord- och teckenförklaringar till vinkataloger

Vätskenivåer

I katalogen föregås de olika nivåbeskrivningarna av förkortningen (u.) som står för ullage, det engelska ordet för vätskenivå. Om detta inte är angivet betyder det att vätskenivåerna ej är avvikande.

Ordlista / Glossary

Vokabulär för att beskriva och särskilja etiketter / Terms for describing and distinguishing labels:

Bin soiled label - naturligt smutsig etikett efter lagring i låda / Bin soiled label label soiled from storage in a wooden case
Damaged label - skadad etikett efter fysisk åverkan / Damaged label label damaged by physical interference an excessively damp conditions
Damp affected label - fuktskadad etikett, vanligt om vinet lagrats i för fuktig miljö
Excellent appearance - flaskan i sin helhet i perfekt skick / Excellent appearance the bottle as a whole in perfect condition
Faded label - etikett blekt av olika orsaker / Faded label fading can have various causes
Good appearance - etikett, kapsyl och vätskenivå är i gott skick / Good appearance label, capsule and fill level good
Good label - bra etikett
Glue stained label - klistret på etikettens baksida syns igenom / Glue stained label the glue on the back of the label shows through
Loose label - etikett saknas / Loose label label missing
Nicked label - etikett som hamnat på sned / Nicked label label crooked
Seepage - av vin droppskadad etikett / Seepage label damaged by dripping wine
Scuffed label - skadad etikett efter fysisk åverkan / Scuffed label label damaged by physical interference
Slip label - kompletterande etikett som anger importör, buteljerare eller annat / Slip label supplementary label showing the importer, bottler or some other information
Stained label - fläckad etikett, ursprungen till fläckarna kan vara olika / Stained label stains can be of varying origin
Torn label - riven etikett, vanlig skada vid fysisk hantering av flaskor/ Torn label damage commonly resulting from the handling of bottles

Mycket i vokabulären kan även användas för att beteckna själva flaskan eller förpackningens skick / Many of these terms can also be applied to the bottle itself or to the condition of the packaging.

Flaska av bordeauxtyp

High fill/into neck (hf/in) Hög fyllning i halsen. Normal nivå för unga viner.
Base of neck (bn) Nivå i nedre delen av halsen. Bra nivå för viner mer än ett decennium gamla.
Very top-shoulder (vts) Nivå strax under nedre delen av halsen.
Top-shoulder (ts) Övre skuldra. Vanlig nivå för viner kring 15 år och därmed inget problem. Varningssignal för viner yngre än 10 år.
High-shoulder (hs) Strax under övre skuldra. Godtagbart för viner kring 20 år och bra för viner med högre ålder.
Upper-shoulder (us) Strax ovan mitt på skuldra. Innebär en viss risk för kvaliteten. Godtagbart för viner kring 30 år och äldre.
Mid-shoulder (ms) Mitt på skuldra. Risk för dålig kvalitet. Dock naturligt för viner som uppnått 40-50 års ålder.
Low-shoulder (ls) Låg skuldra. Varierar kraftigt i kvalitet. Kan vara bra, behöver ej vara det.
Bottom-shoulder (bs) Under låg skuldra. Mycket varierande kvalitet, troligtvis odrickbart. Vanligtvis ett rent samlarvin som har ett kuriosavärde och inget annat.

Flaska av bourgognetyp

På grund av de sluttande axlarna på en flaska av bourgognetyp är det opraktiskt att mäta vätskenivån i förhållande till skuldran. Därför mäter man avståndet mellan korkens nedre del och vätskenivån i centimeter (hel och halv). Drickbarheten hos ett bourgognevin påverkas mindre av vätskenivån än hos en bordeaux.

Bordeaux-type bottle

High fill/into neck (hf/in) The normal level for young wines.
Base of neck (bn) A good level for wines more than a decade old.
Very top-shoulder (vts) Just below the base of the neck.
Top-shoulder (ts) The usual level for wines aged about 15 years and therefore no problem. A warning sign in wines less than 10 years old..
High-shoulder (hs) Acceptable in wines about 20 years old and good for older ones.
Upper-shoulder (us) Something of a quality hazard. Acceptable in wines aged about 30 or over.
Mid-shoulder (ms) Risk of poor quality, but natural in wines aged 40 or 50 years.
Low-shoulder (ls) Greatly variable quality. Can be good, but not necessarily.
Bottom-shoulder (bs) Greatly varying quality, probably undrinkable. As a rule, purely a collector‚s item, to be prized as a curiosity and nothing else.

Burgundy-type bottle

The sloping shoulders of a Burgundy-type bottle make it unpractical to measure ullage in relation to the shoulder. The distance between the lower part of the cork and the ullage is measured instead, in whole and half centimetres. The drinkability of Burgundy is less affected by ullage than the drinkability of Bordeaux.

Vokabulär för beskrivning av kapsylen / Terms describing capsules:

Corroded capsule - sönderfrätt kapsyl, vanligtvis ett ålderstecken / Corroded capsule usually a sign of age
Damaged capsule - skadad kapsyl till följd av fysisk åverkan / Damaged capsule damage due to physical interference
Good capsule - kapsyl i gott skick / Good capsule in good condition
Wax capsule - vaxad kapsyl / Wax capsule waxed capsule
Worn capsule - nött kapsyl, ålderstecken / Worn capsule a sign of age

Vokabulär för beskrivning av förpackningen / Terms describing packaging

Original carton (oc) - originalkartong / Original carton (oc)
Original wooden case (owc) - originallåda i trä / Original wooden case (owc)
Damaged lid - skadat lock / Damaged lid
Straw wrap - äldre flaskskydd gjort av halm / Straw wrap old type of bottle protection

Olika buteljstorlekar

  Bourgogne Bordeaux
Champagne
Port
Halvbutelj/Half bottle
0,375 0,375
0,375
0,375
Imperial pint 0,568 0,568 0,568

0,568

Halvliter/ Half litre 0,5 0,5 0,5 0,5
Helbutelj/Whole bottle
0,75 0,75 0,75 0,75
Liter/Litre 1 1 1 1
Magnum 1,5 1,5 1,5 1,5
Marie-Jeanne - 2,5 - -
Dubbelmagnum/Double magnum - 3 -
3
Jeroboam 3
5* 3 -
Rehoboam - - 4,5 -
Imperiale - 6 - -
Methusalem 6 - 6 -
Salmanazar - 9 9 -
Balthazar - 12 12 -
Nebuchadnezzar 15 15 - -
Melchoir - 18
18
-

* fram till 1978 tappades vanligtvis jeroboam i buteljer om 4,5 liter istället för femlitersbuteljer
* Jeroboams until 1978 were usually 4.5, not 5 litre, bottles.

Buteljförkortningar / Bottle abbreviations

Bt/s - bottle/s - flaska/or (0,75 liter) / Bt/s - bottle/s - (0.75 litre)
Dmag - double magnum - dubbelmagnum (3 liter) / Dmag - double magnum (3 litres)
Mag - magnum - magnum (1,5 liter) / Mag - magnum (1.5 litres)
Hf.bts - half bottles - halvflaskor (0,375 liter) / Hf.bts - half bottles (0.375 litre)
Hfl.bts - halflitre bottles - halvlitersflaskor (0,5 liter) / Hfl.bts half-litre bottles (0.5 litre)

Proveniens (härkomst/ursprung) Provenance (origin)

Uppgifterna om hur de olika flaskorna förvarats eller lagrats är hämtade av säljaren av de enskilda utropen. I de fall där sådan uppgift inte förekommer beror det av att sådan information saknats vid katalogiseringstilfället.

Particulars of how the different bottles have been kept or stored are obtained from the seller of the individual lot. If these particulars are lacking, this is due to no such information having been available at the time of cataloguing.

Övriga ord och begrepp / Other terms

Andravin - Ett vanligt förfarande bland de främsta slotten i Bordeaux är att producera ett "andravin", det vill säga ett vin gjort av de druvor som inte klarat kvalitetskraven för att få säljas under slottets eget namn.
Bottled by - "buteljerad av" följt av buteljerarens namn, exempelvis Vin & Sprit (V&S). Används när drycken inte är buteljerad av producenten.
Blandad lott - är en lott som utgörs av flaskor från olika producenter, olika årgångar eller olika appellationer.
En primeur - vinet är ursprungligen köpt som primör, det vill säga att köparen betalar innan vinet är buteljerat.
Rebouche - fransk term för att vinet är omkorkat och att vinets nivå återställts genom att flaskan fyllts upp med helst samma vin som i flaskan eller vin av liknande årgång.
Vertikal - är en lott som utgörs av flaskor från en och samma producent men från flera olika årgångar i följd.

Second wine - It is common practice among the leading Bordeaux châteaux to produce a "second wine" meaning a wine made from the grapes which do not make the grade for selling under the château label.
Bottled by - followed by the bottlers name. Used when the contents are not bottled by the producer.
Mixed lot - a lot consisting of bottles from different producers, different vintages or different appellations.
En primeur - a wine originally bought and paid for before it was bottled.
Rebouché - French term meaning that the wine has been re-corked and the fill level restored by topping up, preferably with the same wine as the bottle already contained, or with wine of a similar vintage.
Vertical - a lot consisting of bottles from one and the same producer but from several consecutive vintages.
R.C. - Reserve du Château, special bottling

Allmän information / General information

Katalogens uppgifter är utformade med all den omsorg som varit möjlig. Skador och defekter som uppmärksammats i samband med katalogisering har angivits i texten. Det finns dock en risk att drycker, där korken är 20 år eller äldre, kan uppvisa nivåskillnader mellan tidpunkten för katalogisering och försäljning.

Every possible care has been taken in preparing this catalogue. Damage and defects observed at the time of cataloguing are indicated in the text. There is, however, a risk of beverages with corks aged 20 or over not having the same fill level when sold as when catalogued.

Originallådor i trä, äldre än 1990, har öppnats av värderingsgruppen för beskrivning av flaskornas kondition och vätskenivåer.
Anledningen till att vissa delar beskrivs på engelska är att det utvecklats ett internationellt språk kring hur drycker beskrivs på auktion. Därför används både engelska och svenska i katalogen.

Original wooden cases predating 1990 have been opened by the valuing group in order to describe the condition and ullage of the bottles.