6176. Samling polletter från Stockholm 1800-tal, 2 ramar

Objektsbeskrivning
SAMLING POLLETTER FRÅN STOCKHOLM. Samling omfattande 450 polletter, större delen från 1800-talets andra hälft. Samtliga insatta i två moderna ramar med glas tillsammans med maskinskrivna beskrivande etiketter (den större 40x160 cm, den mindre 42x60 cm).
Handskriven katalog över samlingen medföljer omfattande 46 sidor i ett enkelt halvklotband.

Samlingen innehåller ca 450 monterade polletter från färjor och ångslupar, gångbroar och hissar, bussar och spårvägar, diverse polletter för ved, bad, renhållning, utställningar m.m., nöjesanordningar, näringsställen, bryggerier, industrier, affärsföretag samt ett antal för obekant användning. Bl.a. Stockholms Stads Bad- och Siminrättning, Humlegårdens isbana, Omnibussar Göthgatan, Ångslupsbolaget Phoenix, Gångbron över Norrström, Slottets vedförsörjning, Utställningen 1897, Skansen, Gröna Lunds tivoli, Svenska Panoptikon, Bierhallen Salamandern, De la Croix's Schweitzeri på Norrbro, Lidingöbro Wärdshus, Djurgårdsbrunns Wärdshus, Berns salon, Freden, Hotel Rydberg, Arbetareringens ångkök, Neumüllers bryggeri, Stockholms Vinhandels AB.
Polletterna är numrerade i grupper korresponderande till en handskriven förteckning med titeln "Katalog över Pollettsamlingen" omfattande 46 skrivna sidor med detaljerad information om alla polletterna. En stor del av polletterna från Sporrong. Polletter var ett vanligt betalningsmedel inom kommunikationsväsendet och näringslivet från 1600-talet och framåt.

Lars .O Lagerqvist, Ernst Nathorst-Böös. Mynt och medaljer (Stockholm 1960):
"Med pollett avses sådana, oftast av metall utförda, myntliknande föremål, som utges av institutioner, företag, eller personer, vilka ej äger mynträtt, för att ersätta betalningsmedel inom ett begränsat område, t. ex. det egna företaget, eller såsom betalning för en viss prestation. Stundom används polletten också som kvitto på en av mottagaren utförd arbetsprestation eller på levererade varor. Den kan slutligen också ange förmånen att åtnjuta vissa rättigheter."

Samlingen har hopbringats av bokhandlare Henning Rahmström som donerade samlingen till Borgargillet i Stockholm.