6141. Arvid Månsons örtabok 1642-1643

Objektsbeskrivning
MÅNSON, ARVIDH. En myckit nyttigh örta-book, om the herlige örter,som uti thet höghberömde konungarijket wårt käre fädernesland Swerige åhrligen wäxa. Såsom ock,om några uthländska örter/ huruledes som the emoot monge bådhe inwertes och uthwertes kranckheeter och siukdomar brukas skola. Medh itt register på the örter och kranckheter som uti thenna book beskreffne och antecknade äre. Aff latiniska och tydska böcker in på wårt swenska tungomål affsatt, aff Arvidh Manson Rydaholm. Och uthi ordning satt aff Petro Jonæ. Sampt en ny trägårdz-book widh endan tillsatt och aff trycket uthgången. Stockholm (I. Meurer) 1642-43.

Liten 8:o (ca 155x94 mm.). (16), 1-268, (10, sista blank); (2), 1-36, (2, sista blank) s. Titelbladet till "Trägårdz-book" med träsnittsvignett.
Samtida nött brunfärgat pergamentband, blank rygg. Delvis loss i främre inre fals. Några blad fuktfläckade i övre marginal. Delvis något brunfläckad. Samtida anteckningar på eftersättsblad och pärmarnas insidor. Namnteckning på främre pärmens insida Borgenstjerna.

Collijn 632; Krok s. 516; Waller 6227; Pritzel 6476. Första upplagan utkom 1628, första upplagan med tillägg av Trägårds-book 1642-43 (detta objekt).