6139. Musschenbroek Inledning til naturkunnigheten 1747

Objektsbeskrivning
MED VÄRLDSKARTAN. MUSSCHENBROEK, PIETER VAN. Inledning til naturkunnigheten, den academiska ungdomen til tienst... jemte bifogade anmärkningar af S. Klingenstierna. Stockholm - Uppsala (G. Kiesewetter, tryckt hos L. L. Grefing) 1747.

Stor 8:o. (12), (1)-610, (18), 8, (annonsbilaga) s. Med 25 utvikbara graverade planscher samt en utvikbar världskarta med Californien som en ö [plansch 9 med titeln "Tabula totius orbis terrarum"] (alla, delvis lätt brunfläckade, kartan med förstärkta marginaler på baksidan och en mindre lagning).
Samtida halvfranskt band, lätt nött, rikt gulddekorerad rygg med gul titeletikett, röda snitt. Blyertsanteckning på främre pärmens insida samt namnstämpel H. J. F. Gahn Kåfalla, namnteckning på försättsbladet, Thorbe Morén, 1853. Titelbladet med något bruntonade marginaler, överstruken namnteckning, monogram.

Detta är en översättning av den nederländska fysikern Musschenbroeks (1692-1761) Elementa Physica som första gången utkom i Leiden 1734. I ett bihang (s. 608-610) redogör Samuel Klingenstierna för elektriska experiment utförda av professor Strömer. Vanligen ges Benjamin Franklin äran för dessa experiment och deras resultat.
Klingenstierna (1698-1765) var den mest lysande av de svenska matematikerna under 1700-talet. Han var professor i geometri i Uppsala 1728-1750 och blev professor i experimentalfysik 1750. Från Klingenstiernas förord till detta verk kan man läsa: "Jag är försäkrad, at Herr Musschenbroek intet tar mig til misstyckes, at jag i några af mina anmärkningar til detta wackra werk är af en annan tanka än han. Såsom jag ansedt hans Physica som en Hufwud-Bok i sitt slägte, af hwilkens Swenska Öfwersättning intet allenast Fäderneslandets Ungdom utan ock mognare personer, af alla stånd och omständigheter, kunde hafwa en besynnerlig nytta och underwisning".

Kartan är gjord av Edmund Halley och visar kompassens variationer, den fullständiga titeln lyder: "Tabula Totius Orbis Terrarum Exhibens Declinationes Magneticas, ad Annum 1700 composita ab Edmundo Halleyo simul cum Inclinationibus a Poundio observatis et Ventis Universalibus". Måtten är ca 200x480 mm. Californien visas som en ö, Australien är endast delvis kartograferad, Nya Zeeland inte alls.