6008. Tryckfrihetsförordningen 1766 m.m. om tryckfrihet

Objektsbeskrivning
VÄRLDENS FÖRSTA TRYCKFRIHETSFÖRORDNING 1766. (9). Kongl. maj:ts nådige förordning, angående skrif- och tryck-friheten; gifwen Stockholm i Råd-Cammaren then 2. december 1766. Utan ort och år (Stockholm, Kongl. Tryckeriet, 1766).
4:o. (8) s.
Skuren. Tagen ur band. Enstaka brunfläckar. Med flera om svensk tryckfrihet. 9 arbeten.
Omfattar: Herrar Riksens Råds utlåtande, uppå justitiae cancellerens underdåniga hemställande, rörande Skrif- och trycfriheten (1768, nära oskuren, i nytt marmorerat pbd); Kongl. Majt:s nådiga förordning och påbud angående skrif-och tryckfriheten... 26 april 1774 (oskuren, namnteckning på titelbladet); Kongl. Maj:ts nådiga förordning, om en allmän skrif- och tryck-frihet... 11 juli 1792 (skuren, tagen ur band); Kongl. Maj:ts nådiga warning, emot öfwerträdandet af des den 11 sistledne julii utfärdade Förordning om en allmän skrif- och tryckfrihet... 21 december 1792 (något skuren); Kongl. Maj:ts nådiga kungörelse och påbud, angående answar för brott och förseelser emot Kongl. Maj:ts Förordning om skrif- och tryckfriheten... 26 martii 1798 (skuren); Kongl. Maj:ts och Riksens Ständers faststälde Tryckfrihets-förordning; Dat. Örebro den 16 juli 1812 (tagen ur band), D:o. Med de sedermera af konungen och Riksens Ständer antagne förändringar (1815, vikt i ark o. ouppskuren, blåaktigt papper); D:o. Med de sedermera af konungen och Riksens Ständer antagne förändringar (1818, vikt i ark o. ouppskuren, blåaktigt papper).
Det första objektet är världens första tryckfrihetsförordning! Med denna nya radikala tryckfrihetsförordning upphörde förhandscensuren och Sverige blev härigenom det första landet i världen där friheten att uttrycka sig i tal och skrift blev en lagskyddad rättighet. Förordningen innehöll även den s.k. offentlighetsprincipen, vilken gav medborgarna laglig rätt att granska regeringens, riksdagens och myndigheternas handlingar. Allmänhetens inflytande över politiken skulle stärkas och tryckfrihetsförordningen var ett viktigt steg mot ett demokratiska samhället. Den blev dock kortlivad, redan på våren 1774 ersattes den av Gustav III:s nya tryckfrihetsförordning.
Ur antikvariatsbokhandlare Björn Löwendahls bibliotek (1941-2013).