3356. Hans Gude, Norskt landskap

Objektsbeskrivning
HANS GUDE
Norge 1825- 1903
Norskt landskap
Signerad och daterad H F Gude 1858. Olja på duk, 158 x 235 cm.
Utställningsetikett på spännramen med text: Professor Hans Gude in Düsseldorf
Signed and dated. Oil on canvas.

Landskapsmåleri är sällan ett utsnitt ur den verkliga naturen, snarare speglar de sin tids drömmar och idéer. Hans Gudes målning Norskt landskap från 1858 gestaltar den norska landsbygdens storslagenhet av lika delar berg och hav. Motiven från den här perioden var ofta romantiska och sentimentala gestaltningar av landskap med fantastiska klippor, dramatiska vattenfall och majestätiska fjälltoppar. Med sin förfinade teknik är de hänförande i sin övertygelse.

Gude var verksam i en epok där naturen hade en central roll som nationell symbol och del av den nationella identiteten. Samtidigt stod landskapskonsten under 1800-talet i nära kontakt med europeiska impulser och utvecklades i spänningsfältet mellan nationellt och internationellt. I Düsseldorf etablerades det en akademi med samma namn som blev internationellt känd. Många konstnärer från Skandinavien, Ryssland och USA sökte sig dit för att lära sig den typ av genre- och landskapsmåleri som förknippades med den. Düsseldorfskolan blev så inflytelserik att den gett namn åt en hel konstriktning i vilken Gude betraktas som centralgestalt.

Hans Gude var tillsammans med Adolph Tidemand den ledande konstnären bland norska målare i Düsseldorf under 1840- och 1850-talen. Han blev utnämnd till professor vid konstakademierna i Düsseldorf , Karlshuhe och slutligen även i Berlin. Mycket eftersökt som målare, vann han många utmärkelser i Tyskland och andra länder, och som lärare utövade han ett starkt inflytande på den närmast yngre generationen. Hans betydelse för den konsthistoriska utvecklingen i Norden under slutet av 1800-talet går inte att nog understryka.

Från 1870-talet och framåt rör han sig bort från det typiskt norska temat och närmar sig i stället ett mer europeiskt perspektiv. Realismens krav på sanningsenlighet ledde Gude mot vardagsscener och skildringar av vanligt väder och ärliga kompositioner. Kusten och havet står inte längre för det norska utan symboliserar i en vidare bemärkelse det som befinner sig utanför och bortom något.

Landscape painting is rarely depiction of an actual area of countryside; rather, it reflects the dreams and ideas of its age. Hans Gude's painting Norskt landskap (Norwegian landscape) from 1858 shapes the magnificence of rural Norway using mountain and sea in equal measure. The motifs from this period were often romantic and sentimental representations of landscapes with fantastic cliffs, dramatic waterfalls and majestic mountain tops. With his refined technique, they become breath-taking in their conviction. Gude was working in an age where nature played a key role as a national symbol and part of the national identity. At the same time, landscape art in the 1800s was closely associated with European impulses, and was developed in the highly charged field between the national and the international. In Düsseldorf, an academy of the same name was set up and soon acquired international renown. Many artists from Scandinavia, Russia and the United States applied for admission there to learn the type of genre and landscape painting with which it was linked. The Düsseldorf School became so influential that it gave its name to an entire direction in art, of which Gude is considered a central proponent. Together with Adolph Tidemand, Hans Gude was the leading artist among the Norwegian painters in Düsseldorf during the 1840s and 1850s. He was appointed professor at the art academies in Düsseldorf, Karlsruhe and - finally - even Berlin. Highly sought-after as a painter, he won numerous distinctions in Germany and other countries, and as a teacher he exerted strong influence on the next generation of young artists. His importance to the development of art in the Nordic region towards the end of the nineteenth century cannot be emphasised highly enough.From the 1870s onwards, he moved away from the typically Norwegian theme, approaching a more European perspective instead. The demands for truthfulness that defined the realist movement led Gude towards common scenes and depictions of everyday weather and honest compositions. The coast and sea no longer represent the exclusively Norwegian, but symbolise a broader observation that is positioned outside and beyond something.

Ändringar
Proveniens / Provenance
VIlle Skottek, Ulricehamn