Herrgårdsbiblioteket på Biby

Bokauktionen den 16 december innehåller ca 400 nummer från bröderna Gustaf och Ulric Celsings fideikommissbibliotek från sent 1700-tal.

Biby biblioteket

Den 16 december säljs den sista delen från Biby Fideikommiss, herrgårdsbiblioteket. Auktionen innehåller ca 400 nummer från bröderna Gustaf och Ulric Celsings fideikommissbibliotek från sent 1700-tal, och där samsas klassiker som Erik Dahlbergs Suecia Antiqua et Hodierna med rariteter som Acta Pacis Westphalicae publica från 1734. Biblioteket innehåller många skilda ämnesområden i en skön förening av utländskt och svenskt.

Från en liten trappförsedd gång i anslutning till den turkiska salongen på Biby kom man till biblioteket med sina mängder av vackra volymer i gråmålade väggfasta hyllor. När solen kastade sina bleka strålar in genom det enda fönstret så fick de många skinnbanden med sina rikt gulddekorerade ryggar än mer lyster. Mitt på biblioteksbordet låg Erik Dahlbergs imponerande verk Suecia Antiqua et Hodierna i ett fint samtida band i rött skinn. Även om biblioteksrummet gav intryck av ett välbevarat 1700-talsrum med en orörd samling, så hade boksamlingen "bara" stått på Biby i drygt 100 år, och inredningen ritades av I. G. Clason, sekelskiftets herrgårdsarkitekt framför andra.

Biblioteket skapades av bröderna Gustaf Celsing (1723-1789) och Ulric Celsing (1731-1805) och det var den yngre brodern Ulric som i sitt testamente upprättat 1804-05, gjorde samlingen till ett fideikommissbibliotek. Av detta dokument framgår även att de orientaliska böcker och handskrifter som Ulric Celsing ägde skulle doneras till Uppsala universitetsbibliotek. De övriga böckerna skulle bevaras som två skilda fideikommissbibliotek, varav det ena skulle placeras på herrgården vid Hällefors bruk och det andra på Biby.

När Hällefors bruk såldes 1905 efter Petrus Fredrik von Celsings död 1904, så tycks båda fideikommissbiblioteken ha varit placerade där. Denna förändring skedde sannolikt under dennes tid, då Petrus Fredrik genom arv och gifte var fideikommissarie för samtliga fideikommisslotter som var delägare i bruket. I samband med försäljningen delades biblioteken mellan Fjellskäfte och Biby, det vill säga mellan sönerna Lars och Elof von Celsing, och det var den andel som tillföll den senare som sedan placerades på Biby.

Gustaf och Ulric Celsing företrädde Sverige vid Höga Porten under år 1745-1779 och skapade under denna långa tid en unik samling av målningar, handskrifter och andra föremål. Delvis inspirerades de av sina västerländska kollegor i Konstantinopel, och med sina samlingar ville de dela med sig av sina unika kunskaper och erfarenheter om Osmanska riket.

Biblioteket på Biby vittnar om diplomaterna Celsings internationella utblick och decennier av flitigt boksamlande. Samlingen, som en gång utgjorde två fideikommissbibliotek, speglar ännu sina skapares intressen.

De böcker som Stockholms Auktionsverk fått förmånen att sälja omfattar större delen av biblioteket och innehåller många skilda ämnesområden. Här finns självfallet allmänna uppslags- och översiktsverk, biblar och psalmböcker, skönlitteratur, lanthushållning och annat som hör till ett herrgårdsbibliotek, men det är påtagligt i hur hög grad det snarare är ett ämbetsbibliotek med stark tonvikt på internationell historia, geografi, statskunskap och ekonomi samt en omfattande avdelning diplomatisk facklitteratur. I det sistnämnda ämnesområdet ingår bl.a. handledningar för diplomater, beskrivningar av diplomatiska beskickningar, utgåvor av diplomatiska brevväxlingar, översikter rörande specifika fredsförhandlingar och inte minst olika samlingsutgåvor av freds- och handelstraktater samt andra fördrag mellan länder.

Sannolikt har merparten av dessa böcker stått i brödernas hem i Konstantinopel och flertalet förvärvats utomlands. Det är slående hur internationell denna del av samlingen är. Böcker på alla tänkbara språk samsas på hyllorna där latin och franska dominerar, men även tyska, italienska och engelska är rikligt företrädda.

Ambassadörerna har genom sitt bibliotek hållit sig väl orienterade i internationell historia, ekonomi och politik, liksom i de senaste idéströmningarna i västvärlden.

Förutom den redan nämnda vackert bundna Suecia, Antiqua et Hodierna av Erik Dahlberg, så innehåller biblioteket dessutom inte mindre än tre stycken olika upplagor av Pufendorfs klassiker om Karl X Gustavs bragder, det imponerande verket om Westfaliska freden, Acta Pacis Westphalicae publica från 1734 och Dumonts Corps universel diplomatique du droit des gens tryckt i Haag och Amsterdam 1726.

Flertalet av böckerna är i mycket gott skick i sina vackra samtida band och det märks inte mycket av att böckerna ingått i ett slags "arbetsbibliotek". På senare år ägnade sig Ulric Celsing huvudsakligen att samla svensk historisk litteratur. Det samlarområdet var på den tiden högsta mode i Sverige med boksamlaren och bibliografen Carl Gustaf Warmholtz i främsta ledet. Han köpte en stor del av sina böcker på Stockholms Auktionsverks Bokauktionskammare, och så sent som 1803, två år före sin död, var Ulric Celsing en aktiv köpare på den stora Ängsöauktionen som vi anordnade.

Gustaf Celsing d.y:s namnteckning eller initialer återfinns i vissa böcker i biblioteket, bland annat de som härrör från hans studieår i Uppsala. Likaledes hittar man ofta Ulric Celsings namn eller initialer, men huvuddelen av bokbeståndet saknar ägarmärken som knyter dem till de båda bröderna. Dock finns ofta anteckningar om antal volymer och inköpspris i böckerna. Ett skäl kan vara att de såg biblioteket som en gemensam egendom och under stora delar av sina liv delade bröderna bostäder. De delade också av allt att döma intressen och biblioteket har tydliga personliga drag.

Fideikommissbiblioteket på Biby ger en bild av en adlig familj under 1700-talet med stor internationell utblick och närvaro, och som sedan vände hemåt och fördjupade sig i den svenska historien på sina nyförvärvade gods. Biblioteket utgjorde, som på andra håll i huvudbyggnaden på Biby, en skön förening av utländskt och svenskt.

Text av Mats Rehnström i boken: Biby. Ett fideikommiss berättar (Stockholm 2014), bearbetad av Katharina Fahlstedt, intendent Böcker, Kartor & Handskrifter.

Katalog

Den tryckta katalogen kommer den 3 december men du kan bläddra i den redan nu – till katalogen.

Vill du veta mer? Kontakta våra experter

Katharina Fahlstedt
tel: 08-453 67 49
katharina.fahlstedt@auktionsverket.se

Hans Larsson
tel: 08-453 67 47
hans.larsson@auktionsverket.se